– Волумен од 1-10 ml – Автоклавибилно на 121 °C – Заштита од ненамерна промена на волумен – Операција со една рака ( за десна и лева рака) – Прилагодувањето на волуменот е обележано со боја – Лесна инсерција и исфрлање на наставците – Може лесно да се калибрира без алатки благодарение на Easy Calibration technology – Температура на операција од +15 °C до +40 °C – Притисок на пареа 500 mbar – Вискозитет до 260 mPa s