Центрифугата вклучува : -Ротор со 12 места за 1,5 мл туби -Maximum rcf: 15100