Температура на операција: 5-10 °C над амбиетална температура до +300 °C Точност на температура: до 99.9 °C: 0.1 / од 100 °C: 0.5 Подесување на температурен опсег: +20 до +300 °C Температурен сензор: 2 Pt100 сензор DIN класа A in 4-wire-circuit Волумен на печка: 1060 L Број на полици: 2 полици електрополирани од нер’ѓосувачки челик Максимум број на полици: 14 Максимум маса на материјал во печка: 300 kg Максимум маса на материјал на полица: 20 kg Внатрешни димензии: 1224 x 1720 x 1035 mm Тајмер: 1 min до 99 дена Дигитална микропроцесорска контрола со 2 TFT дисплеја Twin Display Калибрација на +160°C Изработена од цинк обложен нер’ѓосувачки челик Напојување: 400 V; 7000 W Вентилација со форсирана воздушна циркулација од тивка воздушна турбина AtmoCONTROL софтвер Автодијагностички систем Изолирана врата од нер’ѓосувачки челик со 2 точки на заклучување Број на полици: 14

Шифра: UF1060PLUS Категорија:

Опис

Operating temperature: 5-10 ° C above ambient temperature up to +300 ° C Temperature accuracy: up to 99.9 ° C: 0.1 / from 100 ° C: 0.5 Temperature range adjustment: +20 to +300 ° C Temperature sensor: 2 Pt100 sensor DIN class A in 4-wire circuit Oven volume: 1060 L Number of shelves: 2 shelves electroplated from stainless steel Maximum number of shelves: 14 Maximum mass of material in the oven: 300 kg Maximum mass of material on the shelf: 20 kg Internal dimensions: 1040 x 1200 x 850 mm Timer: 1 min to 99 days Digital microprocessor control with 2 TFT display Dual display Calibration at +160 ° C Made of zinc coated stainless steel Power supply: 400 V; 7000 W Forced air circulation ventilation from a quiet air turbine AtmoCONTROL software Self-diagnostic system Insulated stainless steel door with 2 locking points Number of internals: 14