Модел 550 портабал Опсег 0-14 рН Автоматска компензација Автоматска калибрација во 2 точки Работа 5000 работни часа Резолуција 0,01 Точност 0,05 АТЦ од 0-60С Опсег од 0-100С Kомплет апарат со електрода и темературна сонда